یادداشت های

رضاشادمان فر

یادداشت های

رضاشادمان فر

رضا شادمان فر کارشناس ارشد مدیریت شهری و دانشجوی شهرسازی و فعال در حوزه های مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ، شورایاری ها و مدیریت محله در این وبلاگ به بیان دیدگاه های خود و مشاهداتش می پردازد. همچنین وب سایت shadmanfar.ir برای ارتباط و آشنایی بیشتر با ایشان در دسترس است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۱
آبان

تنگ و ماهی

ماهی هم باشی ، گاهی

تنگ پر از آب هم برایت تنگ می شود

آب؟!....................................آب!

آب بهانه بود 

تشنگی بهانه بود

قالب تن تنگ می شود 

حتی اگر کره خاکی 

بزرگ باشد و مملو از ...............خاک!

باید آتش گرفت و سوخت..........آتش!

مثل پروانه 

بال ها در 

باد........................................باد!

  • رضا شادمان فر